Regulamin zakupów

Sklep internetowy BeModels.pl, działający pod adresem sklep.bemodels.pl, prowadzony jest przez BeModels LTD, 71 SUTTON HALL ROAD, LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM, TW5 0PX.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie sklep.bemodels.pl
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe sklep.bemodels.pl oraz przez formularze zakupów grupowych. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4. W zamówieniu Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura lub paragon fiskalny (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon fiskalny / faktura.

II. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach sklepu BeModels.pl w sekcji Dostawa / Wysyłka.

III. Czas realizacji zamówienia
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
a. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

b. Przewidywany czas dostawy do 72 godzin.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV. Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową w ciągu 10 dni od otrzymania.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:
BeModels LTD - Reklamacje
71 SUTTON HALL ROAD,
LONDON,
ENGLAND,
UNITED KINGDOM,
TW5 0PX
4. Nie podlegają zwrotowi produkty rozpakowane, rozfoliowane, bez oryginalnego opakowania, używane.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową lub paragon fiskalny z wypełnioną na odwrocie częścią "reklamacja". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD oraz produkty kosmetyczne muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Produkty kosmetyczne nie mogą nosić innych śladów używania.
2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem fiskalnym.
3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VI. Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie BeModels.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

VII. Postanowienia końcowe
8. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BeModels.pl Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
9. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014-08-01.
13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie BeModels.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.